Phần mềm quản lý bán hàng Kiến thức 5 điểm chủ cửa hàng cần lưu ý trong Thông tư 88/2021...

5 điểm chủ cửa hàng cần lưu ý trong Thông tư 88/2021 TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh

238

Kể từ ngày 01/01/2022, việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Tóm tắt 5 điểm điều chỉnh về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Tóm tắt 5 điểm điều chỉnh về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Để thực hiện chế độ kế toán theo đúng quy định, các anh chị chủ shop cần lưu ý một số điểm mới trong Thông tư:

1. Được lựa chọn chế độ kế toán phù hợp

Chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2021 của Bộ Tài chính không áp dụng chung cho tất cả các hộ kinh doanh. Đối tượng áp dụng Thông tư mới là:

  • Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai (tức là hộ kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
  • Các hộ kinh doanh khác không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thì được khuyến khích áp dụng theo Thông tư này.

Do đó, khoản 2 Điều 3 Thông tư 88 quy định, hộ kinh doanh được lựa chọn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý cũng như đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

2. Chủ hộ kinh doanh có thể tự quyết định người làm kế toán

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định rõ, việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định.

Chủ hộ có thể bố trí: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán.

>> [Tính năng mới] MISA eShop kết nối với phần mềm kế toán MISA AMIS Kế Toán

3. 5 mẫu chứng từ kế toán mới của hộ kinh doanh

Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán (bao gồm cả dạng điện tử) của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán.

Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Từ ngày 01/01/2022, hộ kinh doanh áp dụng 05 mẫu chứng từ kế toán mới theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC:

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Mẫu số 05-LĐTL

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, hộ kinh doanh vẫn cần thực hiện một số chứng từ quy định theo pháp luật khác, bao gồm: Hóa đơn, Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy báo Nợ và Giấy báo Có của ngân hàng, Ủy nhiệm chi.

4. 7 mẫu sổ kế toán mới dùng cho hộ kinh doanh

Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán (bao gồm cả dạng điện tử) của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán.

Về việc sửa chữa sổ kế toán tại các hộ kinh doanh vận dụng theo Điều 27 Luật Kế toán.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây từ ngày 01/01/2022:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Theo đó, mục đích sử dụng, phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88.

Lưu ý: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

5. Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế

Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Cụ thể, từ ngày 01/8/2021, việc xác định doanh thu, chi phí… của hộ kinh doanh được thực hiện theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Tổng kết

Trên đây là những điểm mới trong Thông tư 88/2021 về chế độ kế toán hộ kinh doanh, anh chị chủ quán đang thực hiện nộp thuế hoặc có nhu cầu tham khảo để nắm rõ và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.