Thu tiền gửi

1. Mục đích
Cho phép lập phiếu thu tiền gửi trong các trường hợp sau:

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Thu nợ khách hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập phiếu thu nợ khách hàng bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.

3. Chọn mục đích thu là Thu nợ.
4. Nhấn Chọn hóa đơn thu nợ.

5. Chọn khách hàng trả nợ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ của khách hàng tính đến ngày thu tiền.

6. Ghi nhận việc thu nợ của khách hàng theo một trong hai cách sau:

Trường hợp thu nợ không theo hóa đơn phát sinh.

  • Nhập số tiền khách trả nợ tại mục Số thu. Chương trình sẽ tự động phân bổ số tiền khách trả vào các chứng từ còn nợ của khách theo thứ tự ưu tiên chứng từ nào phát sinh trước thì trả trước.

  • Nhấn Thu nợ.

Trường hợp thu nợ theo hóa đơn phát sinh.

  • Tích chọn các hóa đơn khách trả nợ.
  • Nhấn Thu nợ.
  • Lưu ý: Trường hợp khách trả 1 phần nợ của hóa đơn. Nhập số tiền khách trả tại mục Số thu.

7. Nhấn Thu nợ. Hệ thống tự động sinh ra phiếu thu tiền nợ của khách hàng.

8. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.

2.2 Thu COD đối tác giao hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu COD từ đối tác giao hàng bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.

3. Chọn mục đích thu là Thu nợ.
4. Nhấn Chọn hóa đơn thu nợ.

 

5. Chọn đối tác giao hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các hóa đơn chưa thu tiền COD của đối tác giao hàng.

6. Tích chọn các hóa đơn đối tác thanh toán tiền COD.

7. Nhấn Thu nợ.
8. Hệ thống tự động sinh ra phiếu thu nợ đối tác giao hàng. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.


2.3 Thu khác
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập phiếu thu khác bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.

3. Chọn mục đích thu là Khác.
4. Khai báo phiếu thu tiền gửi.​
Lưu ý: Bỏ tích chọn Tính vào công nợ nếu không muốn ghi nhận chứng từ lên báo cáo công nợ

5. Nhấn Lưu.

3. Lưu ý

Nếu khoản Mục thu chưa có trong danh mục, thực hiện khai báo bổ sung tại Danh mục/Thu, Chi.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA