Chi tiền gửi

1. Mục đích
Cho phép lập phiếu chi tiền gửi trong các trường hợp sau:

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Trả nợ nhà cung cấp
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu chi tiền.

3. Chọn mục đích chi là Trả nợ.
4. Nhấn Chọn hóa đơn trả nợ.

5. Chọn nhà cung cấp, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ nhà cung cấp tính đến ngày trả nợ.

6. Ghi nhận việc Trả nợ nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

Trường hợp Trả nợ không theo hóa đơn phát sinh.

  • Nhập số tiền trả nhà cung cấp tại mục Số trả. Chương trình sẽ tự động phân bổ số tiền trả nhà cung cấp vào các chứng từ còn nợ nhà cung cấp theo thứ tự ưu tiên chứng từ nào phát sinh trước thì trả trước.

  • Nhấn Trả nợ.


Trường hợp Trả nợ theo hóa đơn phát sinh.

  • Tích chọn các hóa đơn nợ nhà cung cấp.
  • Nhấn Trả nợ.

Lưu ý: Trường hợp trả 1 phần nợ của hóa đơn. Nhập số tiền khách trả tại mục Số trả.

7. Hệ thống tự động sinh ra phiếu chi trả nợ nhà cung cấp. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.

 

2.2 Trả tiền phí cho đối tác giao hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu Trả tiền phí cho đối tác giao hàng bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu chi tiền.

3. Chọn mục đích chi là Trả nợ.
4. Nhấn Chọn hóa đơn trả nợ.

5. Chọn đối tác giao hàng muốn trả nợ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ đối tác giao hàng đến ngày trả nợ.

6. Tích chọn các hóa đơn nợ đối tác giao hàng.

7. Nhấn Trả nợ.
8. Hệ thống tự động sinh ra phiếu chi tiền trả đối tác giao hàng. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.


2.3 Chi khác
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu Chi khác bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền gửi.
2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu chi tiền.

3. Chọn mục đích chi là Khác.
4. Khai báo phiếu chi tiền gửi.​

  • Trường hợp phiếu chi tiền tính vào công nợ (Ví dụ như Chi tiền mua Công cụ dụng cụ). Tích chọn Tính vào Công nợ và khai báo các thông tin phiếu chi.
  • Trường hợp phiếu chi tiền tính vào chi phí (Ví dụ như Chi tiền chụp ảnh quảng cáo). Tích chọn Tính vào Chi phí và khai báo các thông tin phiếu chi.
Lưu ý: Khi tích chọn Tính vào Chi phí, sau khi lưu chứng từ, chương trình sẽ tự tổng hợp lên Bảng chi phí tháng.
  • Trường hợp phiếu chi tiền không tính vào công nợ hay chi phí (Ví dụ như tạm ứng tiền cho nhân viên). Bỏ tích chọn Tính vào Công nợ/Tính vào Chi phí, sau đó khai báo các thông tin phiếu chi.

5. Nhấn Lưu.

3. Lưu ý

Nếu khoản Mục chi chưa có trong danh mục, thực hiện khai báo bổ sung tại Danh mục/Thu, Chi.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA