Lấy dữ liệu từ MISA eShop sang AMIS Kế toán xử lý

1. Mục đích

Giúp cửa hàng lấy số liệu bán hàng từ phần mềm MISA eShop sang phần mềm kế toán để xử lý.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào menu Thiết lập\Kết nối với phần mềm bán hàng.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm MISA eShop.

Bước 3: Thiết lập quy tắc lấy dữ liệu về phần mềm AMIS Kế toán để hạch toán.

a. Danh mục:

1. Hàng hóa:

1.1. Chọn quản lý size, màu sắc theo 1 trong 2 cách:

 • Một thuộc tính là một quy cách: Một hàng hóa có nhiều thuộc tính trên MISA eShop sẽ thành một hàng hóa có nhiều mã quy cách (là các thuộc tính) trên AMIS Kế toán.
 • Một thuộc tính chi tiết là một mặt hàng: Một hàng hóa có nhiều thuộc tính trên MISA eShop sẽ thành nhiều hàng hóa (mỗi hàng hóa là một thuộc tính) trên AMIS Kế toán.

1.2. Tự động liên kết hàng hóa có trùng thông tin sau:

 • (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã hàng trên MISA eShop trùng với Mã hàng đã có trên AMIS Kế toán thì hàng hóa này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung hàng hóa này trên MISA SME.NET mà vẫn lấy được chứng từ chứa hàng hóa này từ MISA eShop về.
 • Tên: Nếu tích chọn thì hàng hóa trên MISA eShop phải có Mã và Tên trùng với Mã và Tên hàng hóa đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với hàng hóa không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa hàng hóa đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung hàng hóa hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục hàng hóa trên AMIS Kế toán.
  Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu hàng hóa trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm hàng hóa đó (trên MISA eShop) vào danh mục hàng hóa trên AMIS Kế toán.

1.3. Tự động thêm mới hàng hóa chưa có trong danh mục:

Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu hàng hóa trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm hàng hóa đó (trên MISA eShop) vào danh mục hàng hóa trên AMIS Kế toán.

2. Kho

2.1. Tự động liên kết kho có trùng thông tin sau:

 • (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu kho trên MISA eShop trùng với kho đã có trên AMIS Kế toán thì kho này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung kho này trên phần mềm kế toán mà vẫn lấy được chứng từ chứa kho này từ MISA eShop về.
 • Tên: Nếu tích chọn thì kho trên MISA eShop phải có Tên trùng với Tên kho đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với kho không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa kho đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung kho hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục kho trên AMIS Kế toán.

2.2. Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục:

 • Khi tích chọn, nếu kho trên các chứng từ lấy từ MISA eShop sang AMIS Kế toán không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem ở trên) chương trình sẽ tự động thêm kho đó (trên MISA eShop) vào danh mục kho trên AMIS Kế toán.
 • Nếu tích chọn Tự động thêm mới kho chưa có trong danh mục (ở trên) thì cần khai báo thêm Tài khoản kho mặc định => tài khoản này là một trong các căn cứ để chương trình điền vào Tài khoản kho trên các chứng từ Mua hàng/Bán hàng/Nhập kho/Xuất kho lấy từ MISA eShop sang.

3. Tài khoản ngân hàng

3.1. Tự động liên kết tài khoản ngân hàng có trùng thông tin sau:

 • Số tài khoản (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Tài khoản ngân hàng trên MISA eShop trùng với Tài khoản ngân hàng đã có trên AMIS Kế toán thì tài khoản này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung tài khoản ngân hàng này mà vẫn lấy được chứng từ chứa tài khoản ngân hàng này từ MISA eShop về.
 • Tên ngân hàng: Tài khoản ngân hàng trên MISA eShop phải có Số tài khoản Tên ngân hàng trùng với Số tài khoản Tên ngân hàng đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với tài khoản ngân hàng không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa tài khoản ngân hàng đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung tài khoản ngân hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới tài khoản ngân hàng chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục tài khoản ngân hàng trên AMIS Kế toán.

3.2. Tự động thêm mới tài khoản ngân hàng chưa có trong danh mục:

Khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu tài khoản ngân hàng trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Số tài khoản hoặc Tên ngân hàng (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm tài khoản đó (trên MISA eShop) vào danh mục tài khoản ngân hàng trên AMIS Kế toán.

4. Nhân viên

4.1. Tự động liên kết Nhân viên có trùng thông tin sau:

 • (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã nhân viên trên MISA eShop trùng với Mã nhân viên đã có trên AMIS Kế toán thì Nhân viên này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung Nhân viên này trên AMIS Kế toán mà vẫn lấy được chứng từ chứa Nhân viên này từ MISA eShop về.
 • Tên/Số điện thoại/Email: Nếu tích chọn thì nhân viên trên MISA eShop phải có Tên/Số điện thoại/Email trùng với Tên/Số điện thoại/Email Nhân viên đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với Nhân viên không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa Nhân viên đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung Nhân viên hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục nhân viên trên AMIS Kế toán.

4.2. Tự động thêm mới nhân viên chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu nhân viên trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên/Số điện thoại/Email (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm nhân viên đó (trên MISA eShop) vào danh mục nhân viên trên AMIS Kế toán.

5. Khách hàng

5.1. Tự động liên kết khách hàng có trùng thông tin sau:

 • (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu khách hàng trên MISA eShop trùng với khách hàng đã có trên AMIS Kế toán thì khách hàng này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung khách hàng này trên AMIS Kế toán mà vẫn lấy được chứng từ chứa Khách hàng này từ MISA eShop về.
  • Tên: Nếu tích chọn thì khách hàng trên MISA eShop phải có Tên trùng với Tên khách hàng đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với khách hàng không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa khách hàng đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung khách hàng hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục khách hàng trên AMIS Kế toán.

5.2. Tự động thêm mới khách hàng chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu khách hàng trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm khách hàng đó (trên MISA eShop) vào danh mục khách hàng trên AMIS Kế toán.

6. Nhà cung cấp

6.1. Tự động liên kết nhà cung cấp có trùng thông tin sau:

 • (chương trình ngầm định bắt buộc): Nếu Mã NCC trên MISA eShop trùng với Mã NCC đã có trên AMIS Kế toán thì NCC này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung NCC này trên AMIS Kế toán mà vẫn lấy được chứng từ chứa NCC này từ MISA eShop về.
 • Tên: Nếu tích chọn thì NCC trên MISA eShop phải có Tên trùng với Tên NCC đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với NCC không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa NCC đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung NCC hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới NCC chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm vào danh mục NCC trên AMIS Kế toán.

6.2. Tự động thêm mới NCC chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu NCC trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm NCC đó (trên MISA eShop) vào danh mục NCC trên AMIS Kế toán.

7. Đối tác giao hàng

7.1. Liên kết với danh mục nào: Lựa chọn một trong 2 danh mục Khách hàng hoặc Nhà cung cấp khi đó: Chương trình chỉ thêm mới đối tác vào danh mục được chọn (nếu tích chọn Tự động thêm mới Đối tác chưa có trong danh mục (xem bên dưới)).

7.2. Tự động liên kết khi có trùng thông tin sau:

 • : Nếu Mã Đối tác trên MISA eShop trùng với Mã Khách hàng hoặc Mã Nhà cung cấp (theo thiết lập Liên kết với danh mục nào ở trên) đã có trên AMIS Kế toán thì đối tác này được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán. Khi đó, Kế toán không cần khai báo bổ sung Đối tác này trên AMIS Kế toán mà vẫn lấy được chứng từ chứa Đối tác này từ MISA eShop về.
 • Tên: Nếu tích chọn thì đối tác trên MISA eShop phải có Tên trùng với Tên (Khách hàng hoặc Nhà cung cấp) đã có trên AMIS Kế toán thì mới được coi là đã tồn tại trên AMIS Kế toán => Với đối tác không thỏa mãn 2 điều kiện trên, để lấy được chứng từ chứa đối tác đó từ MISA eShop về thì phải tự khai báo bổ sung đối tác vào danh mục khách hàng hoặc danh mục nhà cung cấp trên AMIS Kế toán hoặc tích chọn tùy chọn Tự động thêm mới đối tác chưa có trong danh mục (bên dưới) để chương trình tự động thêm đối tác vào danh mục khách hàng/NCC trên AMIS Kế toán.

7.3. Tự động thêm mới đối tác chưa có trong danh mục: Nếu tích chọn thì khi lấy chứng từ từ MISA eShop về AMIS Kế toán, nếu đối tác trên các chứng từ đó không thỏa mãn điều kiện Tự động liên kết theo Mã hoặc Tên (xem bên trên) chương trình sẽ tự động thêm đối tác đó (trên MISA eShop) vào danh mục khách hàng hoặc danh mục Nhà cung cấp trên AMIS Kế toán.

 • Tài khoản theo dõi công nợ: Với chứng từ bán hàng qua đơn đặt hàng thu COD, khi lấy về AMIS Kế toán, chương trình sẽ hạch toán công nợ với đối tác giao hàng vào tài khoản thiết lập ở đây.
 • Tài khoản theo dõi khoản chênh lệch: Với chứng từ bán hàng thu COD có phát sinh phí giao hàng thu khách nhiều hơn phí giao hàng phải trả đối tác giao hàng thì khi lấy về AMIS Kế toán, chương trình sẽ hạch toán khoản chênh lệch trên vào tài khoản thiết lập ở đây.
Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA